1851 - 1871

1866 BV & C° WP 66 4.04.2009 Tessin MV
1866 BV & C° WP 66  4.04.2009 Tessin MV
106 / 225
Impressum